7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunundan Yararlanmak İsteyenlerin Dikkatine

18.5.2018

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunun Geçici 78. Maddesi kapsamında, Üniversitemizden 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, 18 Eylül 2018 tarihine kadar aşağıda istenen belgeler ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları halinde geçici 78. maddede yer alan esaslara göre öğrenciliğe kabulleri gerçekleştirilecektir.

NOT:  Enstitü öğrencileri ilgili ensitütünün Öğrenci İşleri Birimine, Besni, Gölbaşı, Kahta Meslek Yüksekokulu ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri ilgili ilçe kampüse başvuru yapacaklardır.

Başvurular şahsen/noter vekaleti veya postayla yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Elektronik posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

7143 sayılı kanunun Geçici 78. Maddesi

GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

Görüntülenme Sayısı: 1232