Kayıt Yenileme

Kayıt yenileme, ara sınavı, yılsonu sınavı ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav tarihleri ilgili birimce belirlenerek öğrencilere duyurulur.

(Değişik: RG-05/01/2016-29584). Yarıyıl içi çalışmalar veya ikinci ara sınav gerektiren derslerin ikinci ara sınav takvimleri, bölüm/program başkanlıkları tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından belirlenir.

(Değişik: RG-05/01/2016-29584) Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir. Mazeret ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Süresi içinde kayıt yenileme işlemini yapamazsam ne olur?

Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyıl da derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinizi ve katkı payını yatırmanız kaydınızın yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydını da mutlaka yaptırmak zorundasınız.

Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı takdirde hangi yol izlenmelidir?

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime ekle-sil haftası içinde yapmalıdırlar. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini kabul tarihinden sonraki ilk beş iş günü içinde tamamlamak zorundadırlar.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder.

Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi öncelikle mi almalıyım?

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemektedir. İlk kez alınacak dersleri siz kendiniz isterseniz seçebilirsiniz.

Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi toplamının bir azami miktarı var mıdır?

Evet vardır. Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS toplamı kadar ders alır. Ancak varsa öğrencinin önceki yarıyıllarda alamadıkları dersler, başarısız olduğu dersler ve bulundukları yarıyıldaki dersler ile birlikte en fazla 40 AKTS toplamını geçemez. Son sınıf öğrencilerinden mezun durumunda olanlar için bir yarıyılda alınabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limiti, dersin AKTS kredi miktarına bakılmaksızın fazladan güz ve bahar yarıyıllarında birer ders ile aşılabilir.

Üst sınıftan veya yarıyıldan ders alma koşulları nelerdir?

Akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıldan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam 40 AKTS miktarını aşmayacak şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren üst yarıyıldan da ders veya dersleri alabilir.

Yoklama ve sınav listesinde ismim görünmüyorsa ne yapmalıyım?

Bu konuda bir çok olasılık olabilir, örneğin ders kaydınızı yapmamış olabilirsiniz, ilgili dersi bir başka şubeden alıyor olabilirsiniz. En kısa zamanda Öğrenci işleri Daire Başkanlığına bildirmeniz gerekmektedir.

Ekle/sil haftasında hangi işlem yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında ders seçimleriyle ilgili yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekle – sil haftasında danışmanın onayı ile internet üzerinden düzeltilebilir. Bundan sonra hiçbir şekilde ders ekleme, silme ve değiştirme yapılamaz. Sadece akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda kaydı silinir.

Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?

Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. Öğrenci ilişik kesme formunu, ilgili yerlere imzalattıktan sonra öğrenci kimliğini teslim etmelidir.

Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile gerekli düzenlemelerin yapılması için başvurmanız gerekmektedir

Akademik danışman kimdir, bana ne yararı olur?

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

Yatay geçiş kontenjanlarını ve başvuru koşullarını nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' YÖK'ün web sayfasında yayınlanmaktadır.

Dikey Geçiş ile Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenim görmek mümkün mü?

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programınız var mı?

Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programları bulunmaktadır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.