Mezuniyet

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin; mezun olabilmesi için, ön lisanstan en az yüz yirmi, lisanstan en az iki yüz kırk (Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki -AKTS- krediye eşdeğer) krediyi tamamlaması gerekir.

Azami toplam krediyi dolduran öğrenci mezun olabilir mi?

Azami toplam AKTS'yi doldurup, ilgili bölüm/programda okutulan bütün derslerden başarılı olması halinde mezun olabilir.

Mezun olabilmek için not ortalamamın kaç olması gerekiyor?

Kayıtlı olduğunuz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini (staj, proje, uygulama vb.) başarı ile tamamladığınızda; GNO’su 2.00 veya daha yüksek olmak koşuluyla mezuniyete hak kazabilirsiniz.

GNO su 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olabilir mi?

GNO su 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olamazlar.

Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin aldığı her dersin en son başarı notunun AKTS kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer.

Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?

Eğitim süresi dört yıl ve üzerinde olan fakültelerde ilk iki yılı başarı ile tamamlayanlara fakülteden ayrılmaları durumunda ön lisans diploması verilir.

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?

Yerel veya ulusal bir gazeteye verilmiş kayıp ilanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.

Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Bir öğrencinin mezuniyet tarihi (staj hariç), akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinin son gününü izleyen iş günüdür.

Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, ne yapmalıyım?

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedenler, ulusal bir gazeteye verilmiş bir gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde, başvuru esnasında diploması hazırlanmışsa diploması verilir.

Diploma işlemlerim için nereye başvurmalıyım?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Diplomasını alırken hangi belgeler verilir?

Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağı ilişik kesme belgesini ilgili birimlere onaylattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki Mezuniyet, Diploma ve Askerlik İşlemleri Birimine vermek zorundadır. Eğer, öğrenci geçici mezuniyet belgesi almışsa geçici mezuniyet belgesinin aslını ve öğrenci kimlik kartını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilgili birime teslim etmek zorundadır.

Diplomada hangi bilgiler bulunur?

Diplomada, öğrencinin adı-soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, TC kimlik numarası, diploma numarası, diploma tarihi, diploma düzenleme tarihi bulunur.

Diplomayı kim teslim almalıdır?

Öğrenci diplomasını ilişik kesme belgesini vermek koşuluyla, 2 şekilde teslim alabilir.
  1. Kendisi alabilir
  2. Vekaletname ile, vekalet verdiği şahıs alabilir.

Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diploma bir defaya mahsus verilir. Diplomanın kaybına dair ulusal gazeteye verdiği ilan ve dilekçeyle başvuran mezunlara, ikinci nüsha diploma düzenlenir. Bu belge üzerinde kayıptan dolayı verildiğini belirtir ibare bulunur. Verilecek belge, öğrencinin mezun olduğu tarihteki bilgilerine göre düzenlenir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.